Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ : Τι λέει το εξώδικο που έστειλε ο εργολάβος στο Δήμο για το Πάρκο!

Καταπέλτης είναι η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών που επέδωσε με δικαστικό επιμελητή στις 26 Σεπτεμβρίου η κοινοπραξία «Κ/Ξ Γεράσιμος Κατσαρός-Βλάχας Π.Σ ΑΤΕ-Ιωάννης Λάμπρης» προς την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου ως διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου» και προς το Δήμο Αγρινίου, στην οποία ξεσκεπάζει τα τερτίπια και τις παρανομίες..... του δήμου Αγρινίου στην υπόθεση του Πάρκου.
Ο εργολάβος του έργου προχωρά σε λεπτομέρειες, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της παραπλάνησης του ιδίου, των αρμοδίων Υπηρεσιών και φυσικά του Αγρινιώτικου λαού που επιθυμεί να δει το Πάρκο του Αγρινίου αναβαθμισμένο μετά την πολυδιαφημισμένη «Ανάπλαση» που προτείνει η Δημοτική Αρχή και πάνω στην οποία έχει εναποθέσει τις ελπίδες της για την προεκλογική περίοδο, αφού έχει ανάγκη να παρουσιάσει ένα έργο στους πολίτες ...για την άγρα ψήφων.
Μετά λοιπόν από την παραπλάνηση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στη συνέχεια της Περιφέρειας, ο Δήμαρχος Αγρινίου με τις Υπηρεσίες του Δήμου προσπάθησαν να παραπλανήσουν και την κοινοπραξία που ανέλαβε την ανάπλαση του Παπαστράτειου Δημοτικού Πάρκου. Ο Εργολάβος όμως, αντιλαμβανόμενος ότι θα έπρεπε να παρανομήσει για να υλοποιήσει το έργο, μιας και τα σχέδια για την περιβόητη ανάπλαση του δόθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις στα μισά του Σεπτέμβρη, προχώρησε στην ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στο Παπαστράτειο Δημοτικό Πάρκο στις 26/9/2013, αφού ήδη είχε σταματήσει τις εργασίες από τις 11/9/2013.

Η κοινοπραξία σημειώνει σαφέστατα ότι υφίσταται νομικό εμπόδιο που καθιστά αδύνατη την έναρξη και συνέχιση των εργασιών, το οποίο οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου – φορέα κατασκευής τους (εννοεί το δήμο Αγρινίου).

Το τελευταίο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρει ρητά ότι δεν επιτρέπεται η κοπή ούτε ενός δέντρου και η εκρίζωση ούτε ενός θάμνου ούτε φυσικά η εγκατάσταση γκαζόν. Ο εργολάβος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 3342/101777/5-9-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που απευθύνεται προς της Διευθύνουσα Υπηρεσία αναφέρεται ότι η υλοποίηση της σχετικής μελέτης (και όσον αφορά τα δέντρα-θάμνους, αλλά και όσον αφορά τον χλοοτάπητα που πρόκειται να τοποθετηθεί)αντίκειται στην δοθείσα από την ανωτέρω Υπηρεσία υπ’ αριθ.πρωτ. 3024/45905/21-6-2011 περιβαλλοντική αδειοδότηση του υπόψιν έργου και ως εκ τούτου τυγχάνει παράνομη. Ειδικότερα στο προαναφερθέν έγγραφο επισημαίνονται τα εξής:

Α) ότι ουδέποτε αδειοδοτήθηκε η κοπή/εκρίζωση οποιουδήποτε δέντρου ή θάμνου, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και 64 που μνημονεύονται στο σχετικό πίνακα υλοτομίας, πολλώ δε μάλλον των υπολοίπων. Μνημονεύεται επίσης ως παράνομη, ως μη περιβαλλοντικά αδειοδοτηθείσα, και η τοποθέτηση χλοοτόπητα. Συγκεκριμένα αναφέρεται σχετικώς ότι «από το συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών (τεχνική περιγραφή και σχέδια) που συνοδεύει το άνω (1) σχετικό έγγραφό μας δεν προκύπτει η κοπή εκρίζωση οποιουδήποτε αριθμού δέντρων ή και θάμνων (ούτε και σαν αναγκαίο σύνοδο έργο για τις σχετικές περιφράξεις- τοίχους εργασίες που αναφέρονται, αλλά αντιθέτως στην τεχνική περιγραφή μελέτης αναφέρεται ότι θα γίνει συστηματική συντήρηση και αποκατάσταση του υπάρχοντος πληθυσμού υψηλού πρασίνου, θεματικών κήπων κτλ) χωρίς επίσης να προκύπτει η κοπή οποιουδήποτε αριθμού δέντρων ή και θάμνων. Τέλος από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει εγκατάσταση χλοοτάπητα στο Πάρκο».

Β) Ότι η δοθείσα περιβαλλοντική αδειοδότηση, έλαβε χώρα «επί τη βάση κατ’ ελάχιστον ελλιπών στοιχείων, αφού (ο υποβληθείς φάκελος) δεν περιλάμβανε την αξιολόγηση του συνόλου των προβλεπόμενων εργασιών για την πραγματοποίηση του έργου σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, όπως προκύπτει από στοιχεία που έγιναν γνωστά μεταγενεστέρως».

Μάλιστα ο εργολάβος επισημαίνει ότι: «οι μοναδικές εργασίες που έχουν εγκριθεί είναι οι στο έγγραφο αυτό μνημονευόμενες και ότι ως εκ τούτου απαγορεύεται κάθε άλλη εργασία, γεγονός που καθιστά τεχνικά αδύνατη την υλοποίηση της σχετικής μελέτης και την εκτέλεση του έργου. Από το προαναφερθέν έγγραφο προκύπτει σαφέστατα ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του υπόψιν έργου και η εν συνεχεία έγκριση- δημοπράτηση του, αποτελούν παράνομες πράξεις και ως εκ τούτου υφίσταται ανυπέρβλητο νομικό εμπόδιο για την εκτέλεση της επίμαχης εργολαβίας, οφειλόμενο σε αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου- φορέα κατασκευής του, ο οποίος, όπως ρητώς αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο, υπέβαλε ελλιπή στοιχεία προς τις αρμόδιες Αρχές. Το γεγονός αυτό επισημάνθηκε εγγράφως σε μένα, δια της από 9-9-2013 εξώδικης όχλησης – προειδοποίησης 20 δημοτών Αγρινίου, δια της οποίας προσκλήθηκα να απόσχω από οποιαδήποτε εργασία υλοποίησης του έργου, διότι άλλως θα υπόκειμαι στις σχετικές ποινικές κυρώσεις, αλλά και θα υποχρεωθώ να ικανοποιήσω χρηματικώς την ηθική βλάβη που αυτοί υφίστανται λόγω προσβολής της προσωπικότητα τους. Άλλωστε 34 δημότες Αγρινίου έχουν ασκήσει εναντίον μου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου της από 10-9-2013 και υπ’ αριθ. Εκθ. Καταθ. 390/11-9-2013 αίτηση τους, με την οποία ζητούν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και νααπογορευτεί η εκτέλεση του επίμαχου έργου. Για τους παραπάνω λόγους ανακλήθηκε ήδη η περιβαλλοντικήαδειοδότηση του εν λόγω έργου και κατέστει έτσι, άνευ άλλου τινός, αδύνατη η εκτέλεση του».

Όπως ΟΜΩΣ αναφέρει ο εργολάβος για να υλοποιηθεί το έργο είναι απαραίτητο να κοπούν όχι μόνο τα 64 δέντρα του πίνακα υλοτομίας και η μπορντούρα από τα λιγούστρια αλλά να κοπούν άλλα 141 δέντρα και θάμνοι. Στα 141 ο εργολάβος δεν συνυπολογίζει τα 92 δέντρα που βρίσκονταν στον περιφραγμένο χώρο του φυτωρίου και τα οποία ΗΔΗ εκριζώθηκαν στις 5, 6 και 9/9 και στη συνέχεια "μεταφυτεύθηκαν "στις πλατείες των Τριαντέικων και της Μεγάλης Χώρας, όπου όπως ήταν φυσικό ξεράθηκαν και κάποια από αυτά πετάχτηκαν στα σκουπίδια.

Στην ως άνω δήλωσή του ο εργολάβος αναφέρει επί λέξει :Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...

ΚΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ