Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Συνοπτικά: 
Είκοσι μια (21) θέσεις Ιατρών στη ΔΕΗ Α.Ε.
Η ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./106/15254/19.7.2016 Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, προκηρύσσει είκοσι μια (21) θέσεις Ιατρών, με τους οποίους προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, για την...
παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας προς τις Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ που εδρεύουν στους Νομούς του Πίνακα 1, εκ μέρους της ΕΣ.Υ.Π.Π. ΔΕΗ, και ενίοτε προς τρίτους, για λογαριασμό της ΕΞ.Υ.Π.Π. ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, οι υποψήφιοι πρέπει να:
α. Είναι Ιατροί, μέλη Ιατρικού Συλλόγου.
β. Κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση που δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποψήφιοι με την υπόψη ειδικότητα, θα ακολουθούνται οι προβλέψεις του Ν. 3850/2.6.2010, άρθρο 16, παρ. 2.

γ. Έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Το αντικείμενο της απασχόλησης των Ιατρών Εργασίας θα είναι το οριζόμενο από τις διατάξεις του Ν. 3850/2.6.2010 και τις σχετικές κανονιστικές Αποφάσεις. Οι Ιατροί που θα ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας με τις υπόψη συμβάσεις μίσθωσης έργου, θα έχουν ως έδρα απασχόλησης τις Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων των Νομών απασχόλησης του Πίνακα


1. Η αμοιβή για κάθε θέση θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κατάλληλων υποψηφίων και της ΔΕΗ Α.Ε.
Η αμοιβή μπορεί να καταβάλλεται και τμηματικά, ανά τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, όχι μικρότερα του μηνός, με την προσκόμιση από τον Ιατρό Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών και με βάση την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, όπως θα πιστοποιείται κάθε φορά από τη ΔΕΗ Α.Ε.
Ο Ιατρός θα ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας και θα επιλέγει ελεύθερα το χρόνο εκτέλεσης του έργου, ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας των Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιχείρησης που ασκεί τα καθήκοντά του.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), όπου θα αναφέρεται το έργο ή, κατά σειρά προτίμησης, τα έργα ενδιαφέροντός τους (βάσει του Πίνακα 1) και η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα οριζόμενα παρακάτω δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη, από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, την υπογραφή τους ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή, από 1.8.2016 έως και 31.8.2016 από τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς στη ΔΕΗ/ΔΥΑΕ (Αραχώβης 32, 106 81 Αθήνα, 2ος όροφος).
Οι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη εξωτερικά : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου». Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες σε ιατρικά θέματα : κ.κ. Χ. Αλεξόπουλος (τηλ. 2103895505) και Α. Πολυχρονάκη (τηλ. 2103895434).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων : α) στην Υπηρεσία μας στην παραπάνω διεύθυνση και β) στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr -› Απασχόληση -› Θέσεις Εργασίας).

Πενήντα οκτώ (58) άτομα καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό στο Δήμο Καλαμαριάς
Ο Δήμο Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς, της Πρότυπης Σχολής Χορού, των εικαστικών τμημάτων και εργαστηρίων, για την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα οκτώ (58) ατόμων για χρονικό διάστημα 9 μήνες.
Όλες οι ειδικότητες έχουν αναρτηθεί στην προκήρυξη η οποία έχει λάβει ΑΔΑ: ΩΧΛΠΟΛΞΡ-5ΨΚ.
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε ένα (1) μόνο κωδικό θέσης. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας (Aρ.1 Ν.4250/2014 Εγκ.ΔΙΑΠ/Φ Α.2.3/21119 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠΠΟΤ (για τα αναγνωρισμένα τμήματα).
4. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας – βιογραφικό σημείωμα: συναυλίες, (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική, σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kedka.gr της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. (Δ/νση: Αγ. Νικολάου – Μικρουλέα ) καθημερινά από 08.00 π.μ έως 14.00 μ.μ.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της Επιχείρησης καθημερινά από 08.00π.μ έως 14.00μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει οι ίδιοι να καταθέτουν την αίτησή τους, ειδάλλως θα πρέπει να εξουσιοδοτούν άλλο πρόσωπο με νόμιμο τρόπο.

Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ιεράπετρας
H Πρόεδρος του Δ.Σ. της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού  προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίου, συνολικού αριθμού δεκαεννιά (19) ατόμων, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για εννιά (9) μήνες για  τους  μουσικούς, ενώ  για  οκτώ (8) μήνες  για  τους  εικαστικούς, για  τον  καθηγητή  σκακιού  και  τον  δάσκαλο  παραδοσιακών  χορών.
Πίνακας Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά α/α θέσης) Α/Α Θέσης Υπηρεσία, Έδρα υπηρεσίας, Ειδικότητα, Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
1 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα:
Πιάνο Eννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 3 άτομα
2 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα: Κιθάρα Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1 άτομο
3 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης        ειδικότητα: Μονωδία –Χορωδία  Ωδική Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 2 άτομα
4 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης  ειδικότητα:    Διδασκαλία   θεωρητικών Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1 άτομο
5 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα: Παραδοσιακών Οργάνων Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 2 άτομα
6 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα: Μονωδία  –  Τραγούδι (Μουσικό  Θέατρο κ.λ.π.) Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1 άτομο
7 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα:  Φλάουτο Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1 άτομο

8 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα:  Πνευστά (ξύλινα όργανα) Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

1 άτομο


9 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα:

Πνευστά (χάλκινα όργανα) Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1
άτομο.

10 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα:  Κρουστά (Ντραμς-τύμπανα) Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1 άτομο

11 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Εικαστικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα: Ζωγράφος Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

1 άτομο

12 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Εικαστικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα: Αγιογράφος Οκτώ (8) μήνες     από την υπογραφή της σύμβασης 1 άτομο
13 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Εικαστικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα: Γλύπτης -Κεραμίστας Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1 άτομο
14 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Καθηγητής  σκακιού Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1 άτομο

15 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Δάσκαλος  παραδοσιακών  χορών

Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1 άτομο.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον α/α θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και  να την καταθέσουν στην  Γραμματεία του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, Ιεράπετρα, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή από 3-8-2016 έως και 12-8-2016.
Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς Επιτροπής Επιλογής  που ορίστηκε με την με αριθμ. πρωτ.  9153/18-7-2016  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η  οποία και θα συνεδριάσει στα γραφεία Δ/νσης της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, την  Τρίτη 23-8-2016.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της επιτροπής επιλογής.
Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά, αποκλείονται από την Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.
Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την  Επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο  τρόπο ενώπιόν της.
Oι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προμηθεύονται  την  αναλυτική  προκήρυξη  από  τα  Γραφεία  της  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», Δημοκρατίας 31, 2ος  όροφος, τηλ.  επικοινωνίας 2842340389 , κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  και  σχετικές  πληροφορίες  στο  τηλέφωνο 2842090010 (Μουσική  Σχολή  Ιεράπετρας, 14.00-20.00).

Προσλήψεις από το ΚΕΛΠΝΟ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης
Δημοσιεύτηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες:
Για την Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ και στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών Πρόσκληση1 Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων Κεντρική Υπηρεσία ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

– 3 Επιδημιολόγους Πεδίου. Θα προταχθούν υποψήφιες/υποψήφιοι που θα προσκομίσουν πιστοποιητικά επιμόρφωσης από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς (ΚΩΔ. Β1)

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

– 3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής. (ΚΩΔ. Β2)
– 6 Επισκέπτες Υγείας, ΤΕ επισκεπτών υγείας. (ΚΩΔ. Β3)
– 6 διασώστες/οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)
– 1 Επιδημιολόγος Πεδίου (ΚΩΔ. Β1)
2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής. (ΚΩΔ. Β2)
– 2 Επισκέπτες Υγείας, ΤΕ επισκεπτών υγείας. (ΚΩΔ. Β3)
– 2 διασώστες / οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)
– 1 Επιδημιολόγος Πεδίου (ΚΩΔ. Β1)
3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
– 3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής. (ΚΩΔ. Β2)
– 6 Επισκέπτες Υγείας, ΤΕ επισκεπτών υγείας. (ΚΩΔ. Β3)
– 6 διασώστες/οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)
– 1 Επιδημιολόγος Πεδίου (ΚΩΔ. Β1)
4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης
– 3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής. (ΚΩΔ. Β2)
– 6 Επισκέπτες Υγείας, ΤΕ επισκεπτών υγείας. (ΚΩΔ. Β3)
– 6 διασώστες/οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)
– 1 Επιδημιολόγος Πεδίου (ΚΩΔ. Β1)
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής. (ΚΩΔ. Β2)
– 2 Επισκέπτες Υγείας, ΤΕ επισκεπτών υγείας. (ΚΩΔ. Β3)
– 2 διασώστες/οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)
– 1 Επιδημιολόγος Πεδίου (ΚΩΔ. Β1)
6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής. (ΚΩΔ. Β2)
– 4 Επισκέπτες Υγείας, ΤΕ επισκεπτών υγείας. (ΚΩΔ. Β3)
– 4 διασώστες/οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)
– 1 Επιδημιολόγος Πεδίου (ΚΩΔ. Β1)
7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής. (ΚΩΔ. Β2)
– 2 Επισκέπτες Υγείας, ΤΕ επισκεπτών υγείας. (ΚΩΔ. Β3)
– 2 διασώστες/οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)
– 1 Επιδημιολόγος Πεδίου (ΚΩΔ. Β1)
Επισημαίνεται ότι εν ελλείψει των προαναφερόμενων ειδικοτήτων ιατρών, η πλήρωση των κενών θέσεων θα πραγματοποιηθεί από ιατρούς άνευ ειδικότητας. Επίσης επισημαίνεται ότι εν ελλείψει ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, η πλήρωση των κενών θέσεων θα πραγματοποιηθεί από υποψηφίους ΤΕ Νοσηλευτικής.
Για ΝΠΔΔ των Υγειονομικών Περιφερειών, τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
Πρόσκληση 2 Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων ιατρών
1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
1. ΓΝΠΑ Παν. και Αγλ. Κυριακού
– 3 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
– 1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)
2. ΓΝΠΑ Αγία Σοφία
– 3 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
– 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8)
– 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)
3. ΓΝΑ Αλεξάνδρα
– 1 Νοσηλευτής/ τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
– 1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)
– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
– 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8)
– 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Βοηθών Θαλάμου (ΚΩΔ. Δ8)
– 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)
4. ΓΝΑ Ευαγγελισμός
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
5. ΓΝΜΑ Έλενα Βενιζέλου
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Καρδιολογίας ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
– 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8)
– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
6. ΚΥ Λαυρίου
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Δερματολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
7. ΚΥ Νέας Μάκρης
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτού ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
8. ΚΥ Καπανδριτίου
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Δερματολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Οφθαλμολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Βιοπαθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου
1. ΠΓΝ Αττικό
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Αναισθησιολογίας (ΚΩΔ Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Πνευμονολογίας Φυματιολογίας και εν ελλείψει αυτού Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Αιματολογίας (ΚΩΔ Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Χειρουργικής (ΚΩΔ Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Βοηθό Νοσηλευτή/τρια, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
– 1 Μαία. ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
– 2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
– 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητή (ΚΩΔ. Δ9)
– 2 Διοικητικούς Υπαλλήλους, ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)
2. ΓΝ Ασκληπιείο
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Νευροχειρουργικής (ΚΩΔ Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Πνευμονολογίας (ΚΩΔ Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Θωρακοχειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γυναικολογίας Μαιευτικής (ΚΩΔ Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Χειρουργικής (ΚΩΔ Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 3 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
– 1 Μαία, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
– 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
– 1 Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)

– 3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)

– 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)

3. ΓΝΠ Τζάνειο
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γαστρεντερολογίας (ΚΩΔ Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Πνευμονολογίας (ΚΩΔ Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
– 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
– 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
– 1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)
4. ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Χειρουργικής (ΚΩΔ Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Αιματολογίας (ΚΩΔ Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας ΩΡΛ (ΚΩΔ Δ1)
– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
– 6 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6)
– 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
– 1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)
– 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)
5. ΓΝ ΜΕΤΑΞΑ
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γυναικολογίας Μαιευτικής (ΚΩΔ Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Βοηθός Νοσηλευτής/τρια, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
1. ΠΕΔΥ ΜΥ Γιαννιτσών
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
2. ΠΕΔΥ ΚΥ Αλεξάνδρειας
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
3. ΠΕΔΥ ΜΥ Βέροιας
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
4. ΠΕΔΥ ΜΥ Κατερίνης
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)
5. ΠΕΔΥ ΚΥ Λιτοχώρου
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
6. ΠΕΔΥ ΚΥ Διαβατών
– 3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)
7. ΠΕΔΥ ΚΥ Χαλάστρας
– 2 Ιατροί, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
8. ΠΕΔΥ ΜΥ Πύλης Αξιού
– 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)
9. ΠΕΔΥ ΚΥ Λαγκαδά
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει ΔΕΧειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
10. ΓΝ Κοζάνης Μαμάτσειο
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Ψυχιατρικής και εν ελλείψει αυτής Νευρολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
11. ΓΝ Γιαννιτσών
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
– 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)
12. ΓΝ Βέροιας
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Ιατροί, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής και εν αυτών ελλείψει Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
13. ΓΝ Κατερίνης
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Ψυχιατρικής και εν ελλείψει αυτής Νευρολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Νεφρολογίας και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
14. ΓΝ Γ. Παπανικολάου
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Ψυχιατρικής και εν ελλείψει αυτής Νευρολογίας (ΚΩΔ. Δ1)

– 1 Ιατρός, ειδικότητας Λοιμωξιολογίας και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας(ΚΩΔ. Δ1)

– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1)

– 1 Ιατρός, ειδικότητας Δερματολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 10 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 12 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
– 5 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
– 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)
15. ΓΝΘ Γ. Γεννηματάς
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδοχειρουργικής και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 5 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 6 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
– 2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
16. ΓΝ Άγιος Δημήτριος
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
17. ΓΝΘ Παπαγεωργίου
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Νεφρολογίας και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 10 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 6 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
– 3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
– 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)
4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης
1. ΓΝΘ Ιπποκράτειο
– 3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 7 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 3 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
– 1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
– 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
– 5 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
– 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)
2. ΓΝ Κιλκίς
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 5 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 3 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
– 2 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής
ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
– 1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
– 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
– 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, ΤΕ κατηγορίας ή ΔΕ κατηγορίας(ΚΩΔ. Δ10)
– 4 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
– 2 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Δ9)
3. ΓΝ Δράμας
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 4 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
4. ΓΝ Καβάλας
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)

– 4 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)

– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)

5. ΠΕΔΥ ΚΥ Θέρμης
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)
6. ΠΕΔΥ ΚΥ Ζαγκλιβερίου
– 3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
7. ΠΕΔΥ ΚΥ Σοχού
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
8. ΠΕΔΥ ΚΥ Πολυκάστρου
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Μαία, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
– 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
9. ΠΕΔΥ ΚΥ Δροσάτου
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Μαία, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
10. ΠΕΔΥ ΚΥ Παρανεστίου
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
– 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, ΤΕ κατηγορίας ή ΔΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)
1. Π.Γ.Ν. Λάρισας
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Ορθοπεδικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)

– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)

– 1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6)

2. Γ.Ν. Λάρισας
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
– 1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6)
– 3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
– 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)
3. ΚΥ Αγιάς
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 3 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Μαία, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
4. ΓΝ Λαμίας
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Ορθοπεδικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
– 1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6)
– 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
– 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)
5. ΓΝ Χαλκίδας
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Ορθοπεδικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 3 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
– 1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6)
– 2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
1. Πα.Γ.Ν. Ιωαννίνων
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Νοσηλευτή, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Βοηθό Νοσηλευτή, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
– 2 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
– 2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
– 4 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
– 4 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8)
– 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)
2. ΓΝ Ιωαννίνων Χατζηκώστα
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Νοσηλευτή, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
– 2 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
– 2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)

– 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)

– 3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8)

– 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)
3. ΓΝ Πρέβεζας
– 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
4. ΓΝ Ηλείας
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Βοηθός Νοσηλευτής, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
– 1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
5. ΠΕΔΥ ΚΥ Δελβινακίου
– 3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
6. ΠΕΔΥ ΚΥ Κόνιτσας
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
7. ΠΕΔΥ ΚΥ Φιλιππιάδας
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)

– 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)

8. ΠΕΔΥ ΚΥ Βάρδας

– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
9. ΠΕΔΥ ΜΥ Ιωαννίνων
– 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
– 1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
– 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
Επισημαίνεται ότι όπου στις παραπάνω ιατρικές ειδικότητες ανά ΝΠΔΔ, ΠΕΔΥ ΚΥ, ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την περίπτωση έλλειψης, η πλήρωση των κενών θέσεων θα πραγματοποιηθεί από ιατρούς ειδικότητας παθολογίας και εν ελλείψει αυτής γενικής ιατρικής και εν ελλείψει αυτής παιδιατρικής.

Εν ελλείψει όλων των προηγουμένων οι θέσεις των ιατρών θα κριθούν άγονες και θα επαναπροκηρυχθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, θα προσληφθούν σαράντα (40) διασώστες – πλήρωμα ασθενοφόρου (Δ11) για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), οι οποίες θα κατανεμηθούν στα κάτωθι Παραρτήματα/Τομείς ΕΚΑΒ ως εξής:

– Αττικής: δώδεκα (12) Διασώστες
– Θεσσαλονίκης: εννέα (9) Διασώστες
– Ιωαννίνων: πέντε (5) Διασώστες
– Λάρισας: τρεις (3) Διασώστες
– Καβάλας: τρεις (3) Διασώστες
– Δράμας: ένας (1) Διασώστης
– Πέλλας (Γιαννιτσά): δύο (2) Διασώστες
– Ημαθίας: δύο (2) Διασώστες
– Πιερίας: τρεις (3) Διασώστες

Για την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΕΠΥ και τις δομές φιλοξενίας προσφύγων ανά Υγειονομική Περιφέρεια και Νομό: Πρόσκληση3 Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων ιατρών

Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΕΠΥ

– 3 επαγγελματίες Υγείας (ΚΩΔ. Γ1)
– 1 Συντονιστή Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8)

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής – ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ)

– 4 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2)

– 2 Νοσηλευτές, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Γ3)
– 2 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Γ3)
– 4 Ψυχολόγους, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Γ4)
– 4 Κοινωνικούς Λειτουργούς, ΠΕ/ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Γ5)
– 4 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6)
– 4 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7)
– 3 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8)

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου – ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

– 4 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2)

– 2 Νοσηλευτές, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Γ3)
– 4 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Γ3)
– 4 Ψυχολόγους, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Γ4)
– 4 Κοινωνικούς Λειτουργούς, ΠΕ/ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Γ5)
– 4 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6)
– 4 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7)
– 2 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8)

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας (Δυτική ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ)

– 12 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2)

– 8 Νοσηλευτές, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Γ3)
– 6 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Γ3)
– 11 Ψυχολόγους, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Γ4)
– 11 Κοινωνικούς Λειτουργούς, ΠΕ/ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Γ5)
– 11 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6)
– 9 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7)
– 3 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8)

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης (Ανατολική ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ν. ΚΙΛΚΙΣ, Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, Ν. ΔΡΑΜΑΣ)

– 8 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2)

– 6 Νοσηλευτές, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Γ3)
– 4 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Γ3)
– 8 Ψυχολόγους, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Γ4)
– 8 Κοινωνικούς Λειτουργούς, ΠΕ/ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Γ5)
– 8 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6)
– 7 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7)
– 2 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8)

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ)

– 6 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2)

– 4 Νοσηλευτές, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Γ3)
– 4 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Γ3)
– 4 Ψυχολόγους, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Γ4)
– 4 Κοινωνικούς Λειτουργούς, ΠΕ/ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Γ5)
– 4 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6)
– 4 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7)
– 2 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8)

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ)

– 5 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2)

– 3 Νοσηλευτές, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Γ3)
– 4 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Γ3)
– 4 Ψυχολόγους, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Γ4)
– 4 Κοινωνικούς Λειτουργούς, ΠΕ/ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Γ5)
– 4 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6)
– 4 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7)
– 2 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8)
Επισημαίνεται ότι εν ελλείψει των προαναφερόμενων ειδικοτήτων η πλήρωση των κενών θέσεων ιατρών θα πραγματοποιηθεί από ιατρούς άνευ ειδικότητας.


Για την Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Πρόσκληση4 Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων
– Επαγγελματίες Υγείας 8
– Στατιστικός 1
– Στελέχη οικονομικής υποστήριξης 3
– Στελέχη διοικητικής υποστήριξης 4
– Στέλεχος διαχειριστικού ελέγχου 1
– Στέλεχος τεχνικής και επικοινωνιακής υποστήριξης 1
– Στελέχη υποστήριξης και λειτουργίας δικτύου 2
– Νομικός 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Αγράφων 3-5, 8 Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση για παραπάνω από μία θέση, υποχρεούνται να καταθέσουν μία αίτηση για κάθε θέση στον ίδιο φάκελο.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22/08/2016 και ώρα 15:00. Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στο τηλέφωνο 210 52 12 890, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.

Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, Πληροφορίες: κ. Αρετή Κοντογιάννη τηλ. 2410685703, FAX: 2410685546.

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία», (Αρ. Προκ. 7479/16/ΓΠ/16-05-2016, ΦΕΚ 677/15-07-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: 686Φ469Β7Ξ-11Λ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001420542

2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσιολογία», (Αρ. Προκ. 7466/16/ΓΠ/16-05-2016, ΦΕΚ 682/18-07-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΨΘΧ3469Β7Ξ-ΠΓΦ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001420725

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, Πληροφορίες: Σουμπενιώτη Βασιλική, τηλ. 2421074898, FAX: 2421074801.

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Έρευνας και Ποιοτικές Μέθοδοι», (Αρ. Προκ. 7867/16/ΓΠ/20-05-2016, ΦΕΚ 682/18-07-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΨΕΟ2469Β7Ξ-ΣΕ0, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001420902
2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία», (Αρ. Προκ. 7866/16/ΓΠ/20-05-2016, ΦΕΚ 677/15-07-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: 7074469Β7Ξ-ΦΟ4, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001420951
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Κοραή 43, 38333 Βόλος, Πληροφορίες: Βέργου Πηνελόπη, τηλ. 2421074913/2421074771, FAX: 2421074772.
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση», (Αρ. Προκ. 7847/16/ΓΠ/20-05-2016, ΦΕΚ 677/15-07-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΞΚΔ469Β7Ξ-Μ89, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001421002
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, ΤΚ 38221, Βόλος, Πληροφορίες κ. Αβραμίδου Βηθλεέμ, τηλ. 2421074780 FAX: 2421074781.
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία», (Αρ. Προκ. 7863/16/ΓΠ/20-05-2016, ΦΕΚ 677/15-07-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΤ0Γ469Β7Ξ-8ΣΦ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001421088

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-09-2016.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.


Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του ν. 4009/2011.
6. Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, Γαλανέικα, 35131 Λαμία, Πληροφορίες: κ. Δήμητρα Ζυγούρη τηλ. 2231066900, FAX: 2231066939.
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Θεωρία Πινάκων», (Αρ. Προκ. 4472/16/ΓΠ/23-03-2016, ΦΕΚ 610/30-06-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Δ7Ψ469Β7Ξ-9ΑΨ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001394368
2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης», (Αρ. Προκ. 4477/16/ΓΠ/23-03-2016, ΦΕΚ 610/30-06-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΚΠΩ469Β7Ξ-7ΝΤ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001394463
3. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατανεμημένα Συστήματα», (Αρ. Προκ. 5777/16/ΓΠ/12-04-2016, ΦΕΚ 610/30-06-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΚΑ7469Β7Ξ-Α2Λ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001394576
4. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική», (Αρ. Προκ. 5795/16/ΓΠ/12-04-2016, ΦΕΚ 610/30-06-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΜΒ7469Β7Ξ-5Η9, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001394688

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, Πληροφορίες: κ. Αρετή Κοντογιάννη τηλ. 2410685703, FAX: 2410685546.

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική», (Αρ. Προκ. 5153/16/ΓΠ/04-04-2016, ΦΕΚ 617/01-07-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: ΩΧΡΨ469Β7Ξ-ΔΕΧ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001394778
2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική», (Αρ. Προκ. 6441/16/ΓΠ/20-04-2016, ΦΕΚ 645/11-07-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: 7Σ0Π469Β7Ξ-Θ1Α, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001394880
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Βιοπαθολογία-Κλινική Μικροβιολογία», (Αρ. Προκ. 5177/16/ΓΠ/04-04-2016, ΦΕΚ 610/30-06-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6Θ9Χ469Β7Ξ-ΖΑΡ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001395008

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία Μαγνησίας 38446, Πληροφορίες: κ. Αθηνά Τόλια-Μαριόλη, τηλ. 2421093155, FAX: 2421093144.


1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία του Φυτού στις Γεωπονικές Επιστήμες», (Αρ. Προκ. 6039/16/ΓΠ/14-04-2016, ΦΕΚ 645/11-07-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: 6ΜΤΧ469Β7Ξ-ΘΦ1, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001394967

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, Πληροφορίες: κ. Παππά Ελένη τηλ. 2421074011, FAX: 2421074050.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική μηχανική ρευστών, μηχανική συμπιεστών και ασυμπίεστων ρευστών, εφαρμοσμένη υδροδυναμική, θεωρία και κατασκευή υδροδυναμικών μηχανών», (Αρ. Προκ. 6413/16/ΓΠ/20-04-2016, ΦΕΚ 610/30-06-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: 7Τ4Ν469Β7Ξ-Ζ2Μ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001395152

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, Πληροφορίες: Μπαλαμπάνη Ευανθία, τηλ. 2421074800, FAX: 2421074799.

1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή)», (Αρ. Προκ. 4811/16/ΓΠ/30-03-2016, ΦΕΚ 610/30-06-2016/τ.Γ’), ΑΔΑ: 7ΖΚΠ469Β7Ξ-0ΦΚ, Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001395253.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-09-2016.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 3, 4, 5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 του ν. 4009/2011.

6. Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.  Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σχεδιαγράμματος διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού»
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 248/07-07-2016 & Συνεδρίαση 250/02-08-2016), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο μάθημα με τίτλο Εκπαιδευτική Ρομποτική του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος.

Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό με το μάθημα που αφορά η αίτηση του

Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου

διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης


Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα

της Ελλάδας ή της αλλοδαπής

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).
3. Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η οποία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στου φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:


 Αίτηση Υποψηφιότητας

 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος
 Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους
αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος και δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή/ Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.


Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.987,04€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου/ης, εργοδότη/τριας ή του αναλογούντος ΦΠΑ).

Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνους που εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής του.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2016 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής http://rc.uowm.gr/?page_id=3033
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας , κα Χρύσα Ιακωβίδου (τηλ. 2461056440, email:ciakovidou@uowm.gr) ή/και στις γραμματείες του τμήματος του Πανεπιστημίου στα παρακάτω στοιχεία: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, κα. Ηλέκτρα Φράι-Αργυροπούλου (τηλ: 23850-55004, email:efrai@uowm.gr).

Δήμος Χαλκίδας – Πρόσληψη συνολικά δεκαοχτώ ατόμων (18) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) ωρομίσθιας απασχόλησης μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως
Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας – Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά δεκαοχτώ ατόμων (18) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) ωρομίσθιας απασχόλησης μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ που βρίσκονται στην Δ.Ε. Χαλκιδέων , στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, στην Δ.Ε. Ληλαντίων και στην Δ.Ε. Αυλίδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 58/2016 (ΑΔΑ: ΩΩ1ΩΟΚΡΚ-ΥΗΝ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:
Μουσικοί διδάσκαλοι: Πιάνου- Αρμονίου, Κιθάρας, Μποζουκιού , Βιολοντσέλου, Μονωδίας (κλασσικού τραγουδιού)-Μουσικής Προπαιδείας, Μοντέρνου τμήματος μουσικής.
Διδασκαλία χορών: Κλασικού μπαλέτου, Κλασικού & σύγχρονου μπαλέτου, Ισπανικού χορού – φλαμέγκο, Μοντέρνου χορού.
Διδασκαλία Εικαστικών: πυρογραφίας, ζωγραφική, χειροτεχνίας
Διδασκαλία θεάτρου

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της

ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65.


Τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, η διάρκεια

και ο αριθμός των προσληφθέντων, αναφέρονται στην υπ’ αριθμ 58/2016 (ΑΔΑ: ΩΩ1ΩΟΚΡΚ- ΥΗΝ ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας, Φαρμακίδου 15 Χαλκίδα, αρμόδια υπάλληλος κ. Δήμητρα Σαλεμή (22213 51164), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.,στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» , στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΠΠΕΧ και την δημοσίευση της περίληψης της Ανακοίνωσης στον Τοπικό Τύπο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, ήτοι από 2-8-2016, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λπ.).
Περιφέρεια Αττικής – πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2016
Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2016 των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα του Νoμού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
4 Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Λ. Συγγρού 80-88,Τ.Κ.11741 – ΑΘΗΝΑ, Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης ΑνθρώπινουΔυναμικού 3ος όροφος, υπόψη κυρίας Καραβάνα (τηλ. επικοινωνίας 213- 2065 081-159).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ισχύει από 5-8-2016 έως και 16-8-2016.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά
τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ).
Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων δίμηνης απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας
Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.
Οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί είναι:

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 1
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) 1

Τυπικά Προσόντα Πρόσληψης
Για τους ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας

1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και

Πρόνοιας ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής

Για τους ΤΕ Νοσηλευτικής

1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Νοσηλευτή/τριας (ΤΕ) (ν.3919/2011 και 4038/2012) και
3) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

Για τους ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας (ΤΕ).
Για τους ΠΕ Ιατρών

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (νομίμως μεταφρασμένο & επικυρωμένο).

2) Αντίστοιχης ειδικότητας, άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
3) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
4) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:

1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Π.Ε. Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος) υπόψη κ. Μαντζουράνη Κωνσταντίνου ή κ. Χειμωνίτη Κυριακή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες τηλ. 2841340345).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ισχύει από 3-8-2016 έως και 12-8-2016 .

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση και την αίτηση α) στην Υπηρεσία μας, β) στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr).
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα της έδρας της Π.Ε. Λασιθίου και ταυτόχρονα το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης με το παράρτημα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr ) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Περιστερίου
Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:
ΤΕ Καθηγητής βιολιού Εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΔΕ Καθηγητής ντραμς Εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες

ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
περίληψης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα. Θα αναρτηθεί και στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου Περιστερίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.peristeri.gr. Για την επιβεβαίωση της ακριβούς ημερομηνίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα του αρμόδιου Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού: 210.57.01.102, 210.57.83.260.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Πλ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.121 34, Περιστέρι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Ανδρέα Κακαρούχα. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη – πρόσκληση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Για τη στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να στελεχώσει την ως άνω Ειδική Γραμματεία, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101), κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με την ίδια θέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του Ν.4354/2015, προκειμένου να καλυφθούν εβδομήντα μια (71) θέσεις, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ , ΔΕ και ΥΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 /Α΄).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία και δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, λόγω παραμεθορίου ή άλλους λόγους).


1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ Ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν έχουν ως εξής: KΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

3

1
3

ΤΕ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
6
1
5
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
2


2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα προσθέτως συνεκτιμώμενα στοιχεία για τις θέσεις είναι τα ακόλουθα:
Για την Κατηγορία ΠΕ

Τυπικά προσόντα

– Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, γνωστικού αντικειμένου αντίστοιχου με τον οικείο κλάδο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 του Π.δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
– Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπηρεσιών Internet.
– Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για την Κατηγορία ΤΕ

Τυπικά Προσόντα

-Για την κατηγορία ΤΕ, ως τυπικά προσόντα θεωρούνται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12, 13 και 14 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπηρεσιών Internet.
-Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας


2. Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα:

α) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
β) Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης


Για την Κατηγορία ΔΕ

Τυπικά Προσόντα
Για την κατηγορία ΔΕ, ως τυπικά προσόντα θεωρούνται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 17 και 18 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την κατηγορία ΥΕ
Τυπικά προσόντα
Για την κατηγορία ΥΕ, ως τυπικά προσόντα θεωρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 50/2001/(ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το αντικείμενο των προς κάλυψη θέσεων περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα 81-89 του Ν. 4389/2016. Ο χώρος εργασίας βρίσκεται στην οδό Θηβών 196-198, Αθήνα και το ωράριο εργασίας είναι 9.00-17.00- θα καθοριστεί με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, σύμφωνα με τη σχετική εξουσιοδότηση που παρέχει ο Ν.4389/2016. Επίσης για συγκεκριμένη εργασία, πέραν του ωραρίου αυτού, θα παρέχονται υπερωρίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η τελική επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων και της εμπειρίας, υπό την εποπτεία του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, η οποία δύναται να καλέσει τους υποψηφίους υπαλλήλους σε προφορική συνέντευξη.

Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα: α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : minister.sec@mnec.gr με τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΔΙΧ», με μέγιστο μέγεθος email 5MΒ και β) στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα), από 8-8-2016 έως και 9-9-2016. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης προθεσμίας (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στα τηλέφωνα 210 3332095, -2117.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...

ΚΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ