Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 23-11-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 14η/2015  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
            Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 14η TAKTIKH συνεδρίαση του...
Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
                                                           
1.      Αποδοχή  χρηματοδότησης  του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δικτύου Δ.Ε Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τη χρονική περίοδο από 30-1-2015 έως 02-02-2015».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

2.      Αποδοχή  χρηματοδότησης  του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δικτύου Δ.Ε Αρακύνθου & Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τη χρονική περίοδο από 30-1-2015 έως 02-02-2015».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

3.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

4.      Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2016. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 7/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

5.      Σύναψη δανείου μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 267/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

6.      Έγκριση Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου Αγρινίου για τη λήψη δανείου για την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 288/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

7.      Καθαρισμός Αγροτοδασικών δρόμων και ζωνών πυροπροστασίας για τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 1 του Ν3979/2011.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

8.      Αποδοχή απόφασης έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου-Δήμου Αγρινίου  για το έργο  «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων» καθώς και των ειδικών όρων αυτής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

9.      Διόρθωση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 174/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας «Επανασύσταση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και κατάργηση του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

10.  Αντικατάσταση Εκκαθαριστή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Αναψυχής Αγρινίου (ΔΕ.Π.Υ.Α.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

11.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 137/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.ΠΑ. περί «Έκδοσης εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

12.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) και 1ης  Παράτασης εκτέλεσης του έργου:  «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

13.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Περίφραξη Κοιμητηρίου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

14.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «Περιμετρική οδός Μακρυνείας (Από Ζευγαράκι έως Δαφνιά)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

15.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

16.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) εκτέλεσης του έργου:  «Κατασκευή  πεζοδρομίου μεταξύ Ο.Τ. 274 & 274 Α». 
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

17.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση, εμπλουτισμός δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Σκουτεράς».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

18.  Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός - μειωτικός) εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βασικής οδικής αρτηρίας κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εργ. κατοικίες, διώρυγα Δοκιμίου και συναρμογών με καθέτους οδούς Δήμου Αγρινίου (Γ' Φάση)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

19.  Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός), 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έγκριση 2ης Παράτασης εκτέλεσης του έργου:  «Έργα διευθέτησης ρέματος στο Ο.Τ. Γ905 & έργα οδοποιίας για την πρόσβαση στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

20.  Έγκριση  διενέργειας  διαφόρων  προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

21.  Έγκριση διενέργειας «προμήθειας υγρών  καυσίμων και λιπαντικών  για τις ανάγκες του Δήμου  Αγρινίου  και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2016-2017».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

22.  Ακύρωση  διαδικασίας διαπραγμάτευσης  για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών  (Ταχυμεταφορά εγγράφων) για το έτος 2015-2016»   
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

23.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 55/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).


                                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...

ΚΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ