Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Τεχνικό Πρόγραμμα-δημοτικά τέλη κ.α. θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Δευτέρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αγρίνιο 21 Νοεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                   Αριθμ. πρωτ.: 50707
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Αναστασιάδη 1   
30131  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Πληρ.: Παναγιώτης Ζωναράς
Τηλ.:   26413 60308, Fax: 26410 28668
E-mails: dimotiko-symboulio@agrinio.gr
pzonaras@agrinio.gr                                
                                                      
                                                                          ΠΡΟΣ:
1.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        
2.      Τον Δήμαρχο
3.      Τον Γενικό Γραμματέα
4.      Τους Προέδρους Κοινοτήτων
5.      Τους Διευθυντές Υπηρεσιών
6.      Τους Νομικούς Συμβούλους
7.      Τους Εισηγητές Υπαλλήλους
8.      Το Γραφείο Τύπου
                                                                                Ε ν τ α ύ θ α 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11η/2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
      Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2020. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

2.      Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2020.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 234/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

3.      Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Αγρινίου έτους 2020.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 251/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

4.      Καθορισμός Συντελεστή Δημοτικού Φόρου Δήμου Αγρινίου έτους 2020. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 250/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

5.      Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 236/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

6.      Έγκριση Όρων  Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

7.      Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον Περιφερειακό Σύμβουλο Θανάση Αγαπητό.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

8.      Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης τους Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. από το Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

9.      Παραχώρηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Προυσιωτίσσης 4 της Κοινότητας Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 44/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 29Β/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

10.  Ονομασία και ονοματοθεσία ανώνυμων οδών και πλατειών Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ονοματοθεσίας κ. Φαρμάκης).

11.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

12.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 237/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

13.  Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με τίτλο  «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

14.  Έγκριση ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

15.  Γνωμοδότηση περί πρότασης για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»   στην περιοχή «Κνούτες» της κοινότητας Στράτου του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 49/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Στράτου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Στράτου κ. Αναστάσιος Πατσέας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

16.  Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με  τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  κατόπιν της πρόσκλησης ‘’Χ ‘’ με αριθμό πρωτ. 42256/3-6-2019 και όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

17.  Διακοπή εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

18.  Παράταση μίσθωσης μεταφερόμενης θέσης περιπτέρου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

19.  Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου στέγασης δομής παροχής συσσιτίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

20.  Επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου σχολικού έτους  2020 - 2021.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 13/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

21.  Δωρεάν παραχώρησης χρήσης, του κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Σαργιάδας, στον Εκπολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Σαργιάδας.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 14/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σαργιάδας κ. Δημήτριος Κροκίδας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 83 του Ν. 4555/2018).

22.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης, του κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου & Απανταχού Σταυροχωριτών Ευρυτανίας.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 15/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Χρήστος Γιαννόπουλος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 83 του Ν. 4555/2018).

23.  Καθορισμός συνδρομών αθλουμένων για χρήση του κολυμβητηρίου, Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» για τα έτη 2020 - 2021.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

24. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου, για αίθουσα διδασκαλίας Νηπιαγωγείου Δοκιμίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

25.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων για διάνοιξη οδού μεταξύ των Ο.Τ. 764-765-771-772-770.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

26.  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 265/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εξαγορά ρυμοτομούμενου τμήματος (με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Ηλία Σιορίκη) μεταξύ του Ο.Τ. 36 και του Ο.Τ. 35Α του ρυμοτομικού σχεδίου της Τ.Κ. Νεάπολης της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου για την διάνοιξη της οδού».
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 50/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

27.  Ανασύνταξη της 4/98 Πράξης Εφαρμογής στα Ο.Τ.Γ.921-Ο.Τ.Γ.920 του σχεδίου πόλεως Αγρινίου κατόπιν τροποποίησης του σχεδίου πόλης, με επισπεύδοντα το Δήμο Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 51/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

28.  Προσκύρωση  καταργηθέντος κοινοχρήστου χώρου  στο Ο.Τ. 427 του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 52/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
29.  Προσκύρωση  καταργηθέντος κοινοχρήστου χώρου  στο Ο.Τ. 427 του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 53/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

30.  Αλλαγή επιβλέπουσας υπηρεσίας της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Πολεοδόμησης (Πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής) ΠΕ Βοϊδολίβαδου Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

31.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 44/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 29/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

32.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 46/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 5/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Παπαδατών).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

33.  Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεως.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 48/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

34.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου ¨ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗΣ¨ (περιοχή κτιρίου ΕΛΕΠΑΠ) Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

35.  Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικού χώρου στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.) για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).


                                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ         

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...

ΚΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ