Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΝΠΔΔ (8-2-2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η/2016  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
H 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 1.      Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 157/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου περί  «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

2.      Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016».
(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Σαλακίδου).

3.      Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 1Β/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου περί «Έγκρισης Σχεδίου Δράσης Έτους 2016».
(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Σαλακίδου).

4.      Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 4/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου περί «Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων, απολογισμού 2014 - Διαχειριστικός έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές».
(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Σαλακίδου).

5.    Έγκριση ή μη  «Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης»  μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και ΔΗ.Π.ΕΘΕ. Αγρινίου έτους 2016.
(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Σαλακίδου).

6.      Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. περί «Κατάρτισης και Ψήφισης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κα Παπαγεωργίου).

7.      Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. περί «Έγκρισης Σχεδίου Δράσης Έτους 2016».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κα Παπαγεωργίου).

8.      Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3Α/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

9.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

10.  Προέγκριση και διάθεση πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο Αγρινίου έτους 2016.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

11.  Περί εξώδικου συμβιβασμού με τα Μελετητικά Γραφεία:
Α) Νίκος Γιαννουλόπουλος & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
Β) Άλκων Μελετητική Ε.Π.Ε.
Γ) Χρήστος Φουρνιώτης – Παυλάτος.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 321/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

12.  Γνωμοδότηση περί έγκρισης ή μη της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αναθεώρησης του σχεδίου πόλης Δ.Ε. Αγρινίου (Πολεοδομικό συγκρότημα Αγρινίου –Αγίου Κωνσταντίνου-Δοκιμίου (ΠΣΑ) για την προσαρμογή του προς το εγκεκριμένο ΓΠΣ όσον αφορά τους όρους δόμησης  και τις χρήσεις γης». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

13.  Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη σχεδίου πόλης Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου στο Ο.Τ. 198. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

14.  Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 113Α Αγρινίου  Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 5/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

15.  Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο Ο.Τ. 301. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 6/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

16.  Αποζημίωση οικοπεδικού τμήματος στην επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου στα Ο.Τ. 1150-1151-1152, όπως προκύπτει από την 43/2009 Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

17.  Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

18.  Υποβολή πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ένταξη της πράξης: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στον Δήμο Αγρινίου», στο πλαίσιο Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

19.  Κατανομή Α΄ δόσης 2016 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

20.  Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016 - 2017.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

21.  Έγκριση διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων για τον 9ο Ημιμαραθώνιο Δρόμο «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» 2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

22.  Έγκριση οφειλομένων δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

23.  Συγκρότηση  επιτροπών του Δήμου Αγρινίου:
Α) Επιτροπής εκποίησης ή  εκμίσθωσης  πραγμάτων  του Δήμου,  (δημοπρασιών)  για  το  έτος  2016.
Β) Επιτροπής  συμβιβαστικής  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών  και  αμφισβητήσεων  για  το  έτος  2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

24.  Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης  διαγωνισμών  και απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και παραλαβής υλικών & υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του ΠΔ 28/80  για το έτος 2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

25.  Παράταση ισχύος σύμβασης για την  προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

26.  Έγκριση ή μη της ανάθεσης σε τρίτο του έργου: «Ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών και ακινήτων  του  Δήμου Αγρινίου, έτους 2016-2017».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
  
27.  Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

28.  Καθορισμός χώρου για τη διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2015».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

29.  Λήψη απόφασης για διακοπή κυκλοφορίας για  την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης – τεχνικών έργων οδοποιίας & τσιμεντοστρώσεις στα Δ.Δ. Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

30.  Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Μονώσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

31.  Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου».
 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

32.  Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:
Α) «Κατασκευή – αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες».
Β) «Ανακατασκευή χώρων υγιεινής 11ου και 17ου Δημοτικού Σχολείου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

33.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των έργων:
Α) «Διαμόρφωση Παλαιού Μύλου Δήμου Αγρινίου».
Β) «Αντικατάσταση και βελτίωση υδροληψίας υπάρχοντος κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης Δήμων Αρακύνθου, Μακρυνείας και Αγγελοκάστρου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...

ΚΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ