Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Τροπολογία - προσθήκη της ΚΟ του ΚΚΕ για τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις στο Δημόσιο

Εμφάνιση 01_koinoboyleytikh_omada.jpg
Επικαιροποιημένη τροπολογία - προσθήκη κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και τη διασφάλιση του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και...
απειλούνται με απόλυση.
Η τροπολογία - προσθήκη κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».
Αναλυτικά το κείμενο:
«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου "Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας".
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι διατάξεις για τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις, στο πλαίσιο της κινητικότητας στο δημόσιο τομέα, δεν απορρέουν ούτε από κάποιες άστοχες επιλογές, ούτε συνιστούν ένα πρόσκαιρο και προσωρινό μέτρο. Οι επιλογές αυτές δεν καθορίζονται από ιδεοληψίες, όπως διατείνονται τα κόμματα του ευρωμονόδρομου για να συγκαλύψουν τις βαθύτερες αιτίες.
Μέσα από αυτές τις επιλογές επιδιώκεται η κατάργηση κάθε έννοιας σταθερής και μόνιμης εργασίας, να μειωθεί η τιμή της εργατικής δύναμης και στο δημόσιο τομέα που θα συμπαρασύρει ακόμη περισσότερο προς τα κάτω την κατάσταση των εργαζομένων και στον ιδιωτικό τομέα. Να καλλιεργηθεί κλίμα αυταρχισμού και τρομοκρατίας στο χώρο των δημοσίων υπαλλήλων για την πιο αποτελεσματική προώθηση των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων.
Οι επιλογές αυτές ταυτόχρονα στοχεύουν στη μετάθεση του κόστους λειτουργίας υπηρεσιών στα λαϊκά στρώματα και να ανοίξει ο δρόμος για να διεισδύσουν ιδιωτικοί επιχειρηματικοί όμιλοι στους τομείς αυτούς.
Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν ως στόχο την αναγκαία προσαρμογή του αστικού συστήματος και του κρατικού μηχανισμού στις σύγχρονες ανάγκες και προτεραιότητες του κεφαλαίου. Είναι αλλαγές που έχουν γίνει σε όλη την ΕΕ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη μνημονίων και καθορίζονται από τις ανάγκες αναπαραγωγής του κεφαλαίου.
Επομένως είναι άσφαιρη και υποκριτική η κριτική των κομμάτων του ευρωμονόδρομου που αποδέχονται τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει διέξοδος προς όφελος του λαού στο πλαίσιο της ΕΕ ανεξάρτητα από τη μορφή διακυβέρνησης και το μείγμα της πολιτικής.
Η διέξοδος βρίσκεται στην ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου και τη συγκρότηση εργατικού - λαϊκού κράτους, που θα προχωρήσει σε αποδέσμευση από την ΕΕ και την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, με κεντρικό σχεδιασμό για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την κατοχύρωση του δικαιώματος στη δουλειά με διευρυμένα δικαιώματα.
Σε αυτήν την κατεύθυνση η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει επικαιροποιημένη την παρακάτω τροπολογία για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και τη διασφάλιση του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και απειλούνται με απόλυση.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου “Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας”
Άρθρο 1
1. Συστήνονται χίλιες τριακόσιες (1.300) θέσεις της ειδικότητας Επιστατών Σχολικών Μονάδων, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τους εργαζόμενους Σχολικούς Φύλακες οι θέσεις των οποίων καταργήθηκαν με το άρθρο 80, του Νόμου 4172/2013 περί “Φορολογίας εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013) και δεν επανατοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα μέσα από το μηχανισμό της κινητικότητας.
Οι Σχολικοί Φύλακες, των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με τον παραπάνω Νόμο και δεν επανατοποθετήθηκαν μέσα από το μηχανισμό της κινητικότητας ή βρίσκονται σε διαθεσιμότητα ή εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις ή απολύθηκαν, τοποθετούνται σε θέσεις Επιστατών, στα σχολεία του Δήμου τα οποία υπηρετούσαν στις 23-7-2013.
2. Συστήνονται πεντακόσιες πενήντα οκτώ (558) οργανικές θέσεις μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς (ΓΓΚΑ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ κλπ.). Στις θέσεις αυτές τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των φορέων αυτών (Υπουργείο Εργασίας, ΓΓΚΑ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ κλπ.), οι θέσεις των οποίων καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), με τις ΚΥΑ Αριθμ. Φ.80000/οικ.26991/1522 (ΦΕΚ 2322/Β/17-9-2013), Φ.80000/οικ.26992/1523 (ΦΕΚ 2322/Β/17-9-2013), Φ.80000/οικ.26993/1524 (ΦΕΚ 2322/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), Φ.80000/οικ.26994/1525 (ΦΕΚ 2322/Β/17-9-2013) κ.ά. και βρίσκονται σε διαθεσιμότητα ή εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις ή απολύθηκαν.
3. Συστήνονται τριακόσιες τριάντα (330) οργανικές θέσεις ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Οικονομικών.
Οι καθαρίστριες, που οι θέσεις τους καταργήθηκαν με την αριθμ.Δ6Α/1139968/ΕΞ/2013/16-9-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2317/Β/17-10-2013) και δεν επανατοποθετήθηκαν μέσα από το μηχανισμό της κινητικότητας σε θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα, που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα ή εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις ή απολύθηκαν, τοποθετούνται στις παραπάνω θέσεις σε υπηρεσίες των Νομών που εργάζονταν πριν την τοποθέτησή τους σε διαθεσιμότητα.
4. Συστήνονται πεντακόσιες εξήντα πέντε (565) οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στα ΑΕΙ, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με τις ΚΥΑ αριθμ. 135211/Β2/23.9.2013 (Β ́ 2384), αριθμ.150539/Β2 (ΦΕΚ 2601/15-10-2013) και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή έχουν απολυθεί.
5. Συστήνονται εξήντα πέντε (65) οργανικές θέσεις μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους φορείς αυτού, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α ́/167), με τις ΚΥΑ Αριθμ. 7290/111169 (ΦΕΚ 2319/Β/17-9-2013), 7291/111175 (ΦΕΚ 2319/Β/17-9-2013 κλπ, 1072/111173, 1073/111179 και 1074/111182 (ΦΕΚ 2321/Β/17-9-2013) και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Οι θέσεις αυτές είναι αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων με αυτές που διαθέτουν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι.
6. Συστήνονται εκατόν είκοσι έξι (126) οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι αυτού και των εποπτευομένων φορέων του (ΤΕΟ κλπ.) των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή του Ν. 4172/2013 (Α ́/167) και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή έχουν απολυθεί. Οι θέσεις αυτές είναι αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων με αυτές που διαθέτουν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στους φορείς αυτού, οι οποίοι απολύθηκαν ή βρίσκονται σε διαθεσιμότητα ή εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις.
7. Συστήνονται χίλιες εξακόσιες είκοσι (1.620) οργανικές θέσεις μόνιμες δημοσίου δικαίου, σε δημόσια ΙΕΚ, ΣΕΚ (εκπαιδευτικές) και άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διοικητικές) για τους εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 ή έχει διακοπεί η μισθοδοσία τους. Οι θέσεις αυτές είναι αντιστοίχων ειδικοτήτων, με αυτές τις οποίες διαθέτουν και τα Δημόσια ΙΕΚ και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και βρίσκονται στις έδρες των υπηρεσιών που υπηρετούσαν στις 21-7-2013.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί μετατάσσονται στις θέσεις αυτές και σε κλάδους της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το ΜΚ που κατείχαν.
8. Συστήνονται εκατόν δεκαοκτώ (118) οργανικές θέσεις μόνιμες δημοσίου δικαίου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικού ή συναφούς κλάδου ή ειδικότητας, με διοικητικά καθήκοντα σε ΟΤΑ της χώρας, για τους δημοτικούς υπαλλήλους που κατείχαν θέση ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με το άρ. 81 του ν. 4172/2013 (Α-167) και δεν επανατοποθετήθηκαν μέσα από το μηχανισμό της κινητικότητας σε θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα. Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί θα καταλάβουν τις θέσεις αυτές στο δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της, σύμφωνα με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν.
9. Συστήνονται ενενήντα επτά (97) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπουργείο Τουρισμού και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), για τους εργαζόμενους οι οποίοι υπηρετούσαν στις υπηρεσίες τους, οι θέσεις τους καταργήθηκαν με τις ΚΥΑ αριθμ. 20870/2013 και αριθμ. 20869/16-9-2013 (ΦΕΚ 2317/Β/17 Σεπτεμβρίου 2013) και απολύθηκαν ή δεν επανατοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα μέσα από το μηχανισμό της κινητικότητας.
10. Συστήνονται διακόσιες (200) οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα ΝΠΔΔ αυτού, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013 (Α' 167), με τις ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/165265/24656/20416/10511 (ΦΕΚ 2319/Β/17-9-2013), ΥΠΠΟΑ/165284/24661/20420/10513 (ΦΕΚ 2319/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013 (Α ́ 167), ΥΠΠΟΑ/165273/24657/20417/10512 (ΦΕΚ 2319/Β/17-9-2013). Οι θέσεις αυτές είναι αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων με αυτές που διαθέτουν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των ΝΠΔΔ αυτού, οι οποίοι δεν επανατοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα μέσα από το μηχανισμό της κινητικότητας ή απολύθηκαν.
11. Συστήνονται πενήντα επτά (57) οργανικές θέσεις μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. 39830 (ΦΕΚ 2319/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α ́/167). Οι θέσεις αυτές είναι αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων με αυτές που διαθέτουν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι οποίοι απολύθηκαν ή βρίσκονται σε διαθεσιμότητα ή εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις.
12. Συστήνονται εξήντα επτά (67) οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΥΠΕΚΑ, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 50790 (ΦΕΚ 2319/Β/17-9-2013), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1. του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α ́/167) και απολύθηκαν ή δεν επανατοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα μέσα από το μηχανισμό της κινητικότητας.
13. Συστήνονται τριακόσιες ενενήντα επτά (397) οργανικές θέσεις μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στις οποίες τοποθετούνται οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. 253747 (ΦΕΚ 2388/Β/25-9-2013), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α ́/167) και δεν επανατοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας του δημόσιου τομέα μέσα από το μηχανισμό της κινητικότητας.
Άρθρο 2
Οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν με τις παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις και βρίσκονται σε διαθεσιμότητα ή έχουν απολυθεί ή εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις ή έχει διακοπεί η μισθοδοσία τους τοποθετούνται στις προβλεπόμενες κατά περίπτωση θέσεις με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αναγνωριζόμενου του διαστήματος της διαθεσιμότητας, της απόλυσης ή της διακοπής της μισθοδοσίας ως χρόνου πλήρους υπηρεσίας, καταβαλλόμενων αναδρομικά των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν περικοπεί».

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...

ΚΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ