Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου  στις 19.00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας, για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού του Δήμου Αγρινίου  στο Δήμο Μεσολογγίου,   για υποστήριξη στο θέμα της παραλαβής των ηλεκτρομηχανολογικών έργων ή έργων που ζητείται από τη διακήρυξη και πτυχίο ηλεκτρομηχανολογικών έργων. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

2.      Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης πράξης και έγκριση διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση - ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

3.      Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγρινίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5034772 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ορισμός τριών εκπροσώπων  στην επιτροπή παρακολούθησης της πράξης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

4.      Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της  πρότασης δράσης της δωρεάν συνδεσιμότητας Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

5.      Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5043150 και προϋπολογισμό 291.400,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

6.      Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5042963  και προϋπολογισμό 420.186,40 €  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

7.      Έγκριση υποβολής πρότασης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου», στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΧ με αριθμό πρωτ. 29878/18-4-2019  και  τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

8.      Έγκριση υποβολής πρότασης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου», στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης VIII με αριθμό πρωτ. 29816/18-4-2019  και  τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

9.      Ορισμός Αιρετών Αντιπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
10.  Καθορισμός ειδικοτήτων  του προσωπικού (2) άτομα που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών και αφορούν το έτος 2019, μετά την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αρ.  33/206 ΠΥΣ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

11.  Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

12.  Έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, για τροποποίηση της αριθμ. 528 με αριθμ. πρωτ. 71970/10-11-2016 Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 468 με αριθμ. πρωτ. 45115/30-11-2017  Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, για παράταση και ενδυνάμωση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Αγρινίου» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001499 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
 

13.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

14.  Αποδοχή όρων λήψης τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την προμήθεια τριών απορριμματοφόρων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

15.  Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

16.  Ορισμός υπευθύνου λογαριασμών για τα έργα του Π.Δ.Ε. που κινούνται ηλεκτρονικά μέσω της τράπεζας Ελλάδος.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

17.  Α) Ορισμός Υπαλλήλων Ταμείου Δήμου Αγρινίου, (Ταμία και Αναπληρωτή) υπευθύνων για χειρισμό λογαριασμών της τράπεζας Πειραιώς μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (winbank).
Β) Ορισμός Υπαλλήλων Ταμείου Δήμου Αγρινίου, υπεύθυνων για χειρισμό λογαριασμού ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ του Δήμου Αγρινίου στην Τράπεζα Πειραιώς,  με αριθμό λογαριασμού 6264144611488 μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (winbank),  βάσει της υπ’ αριθμ. 309/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Γ) Ορισμός Υπαλλήλων Ταμείου Δήμου Αγρινίου (Ταμία και Αναπληρωτή), υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών του Δήμου Αγρινίου στην τράπεζα ΑLPHA BANK.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

18.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 154/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

19.  Έγκριση αποτελέσματος 2ης διαπραγμάτευσης  για την προμήθεια  ειδών σίτισης (φρέσκα  ψάρια) για τις ανάγκες  του ΝΠΔΔ  ΚΟΙΠΑ  Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

20.  Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. του έργου:  «Αποκατάσταση  οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα του δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

21.  Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτιρίων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

22.  Έγκριση του  2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:  «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου, 1ης & 2ας Δεκεμβρίου 2017 στο δημοτικό οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αγρινίου - Παραβόλας - Παρακαμπυλίων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

23.  Έγκριση του  3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)  του έργου:  «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου, 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2017 στο δημοτικό οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αρακύνθου - Μακρυνείας και Αγγελοκάστρου».  
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

24.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

25.  Συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των κάτωθι έργων:
Α) «Διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων πρώην Δημαρχείου Νεάπολης για συστέγαση του Δήμου Αγρινίου».
Β) «Αποκατάσταση/αναβάθμιση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγρινίου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για την άρση επικινδυνότητας σε οδούς με υπάρχουσες υποδομές (αγκύρια, φρεάτια κ.λπ.)».
Γ) «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

26.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 010949 στο Ο.Τ. 668.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

27.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεόδωρος Σεϊτανίδης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

28.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας «ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ», για διοργάνωση πολιτικής / πολιτιστικής εκδήλωσης της Πολιτικής Νεολαίας ΑΝΤΑΡΣΥΑ το Σάββατο 12-10-2019.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.
(«Δεν δημοσιεύονται σχόλια χυδαία και υβριστικά, καθώς και ανώνυμες καταγγελίες και χαρακτηρισμοί κατά προσώπων που δεν τεκμηριώνονται.”)
Σχόλια άσχετα με το θέμα της εκάστοτε ανάρτησης ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους αφού διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τα πιθανά αδικήματα περί τύπου.
Να σημειωθεί ότι απόψεις που εκφράζονται σε άρθρα και κείμενα της συγγραφικής ομάδας δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη των υπευθύνων του ιστολογίου. Όπως επίσης και τα σχόλια των αναγνωστών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους ίδιους...

ΚΑΜΜΕΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ